అల్యూమినియం RIB బోట్లు

 

 

అల్యూమినియం RIB 250

అల్యూమినియం RIB 270

అల్యూమినియం RIB 280

US$ 450.00+

US$ 470.00+

US$ 490.00+

 

 

 

అల్యూమినియం RIB 300

అల్యూమినియం RIB 320

అల్యూమినియం RIB 330

US$ 520.00-860.00

US$ 550.00-950.00

US$ 560.00-1000.00

 

 

 

 

అల్యూమినియం RIB 340

అల్యూమినియం RIB 360

అల్యూమినియం RIB 380

US$ 570.00-1020.00

US$ 600.00-1100.00

US$ 650.00-1200.00

 

 

 

అల్యూమినియం RIB 390

అల్యూమినియం RIB 400

అల్యూమినియం RIB 420

US$ 1000.00-1300.00

US$ 1050.00-1350.00

US$ 1100.00-1550.00

 

 

 

 

 

అల్యూమినియం RIB 480

అల్యూమినియం RIB 500

అల్యూమినియం RIB 520

US$ 1750.00-2200.00

US$ 1900.00-3150.00

US$ 2100.00-3200.00

 

 

 

అల్యూమినియం RIB 550

అల్యూమినియం RIB 560

అల్యూమినియం RIB 580

US$ 2700.00-3400.00

US$ 2800.00-3500.00

US$ 3600.00

 

 

 

 

 

అల్యూమినియం RIB 590

అల్యూమినియం RIB 600

అల్యూమినియం RIB 620

US$ 3900.00

US$ 4100.00

US$ 4100.00-4500.00

 

 

 

అల్యూమినియం RIB 640

అల్యూమినియం RIB 650

అల్యూమినియం RIB 660

US$ 4200.00-4800.00

US$ 4300.00-5200.00

US$ 4400.00-5300.00

 

 

 

 

 

అల్యూమినియం RIB 680

అల్యూమినియం RIB 700

అల్యూమినియం RIB 760

US$ 4500.00-5600.00

US$ 4600.00-5900.00

US$ 8100.00-9600.00

 

 

 

అల్యూమినియం RIB 860

అల్యూమినియం RIB 1070

 

US$ 10000.00-11000.00

US$ 16000.00

 

వ్యాఖ్య: ధర కేవలం అల్యూమినియం పొట్టు కోసం మాత్రమే, మొత్తం ధర స్పెక్‌పై ఆధారపడి ఉంటుంది.

We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy